odstoupeníod smlouvy- obecná ustanovení

20.1 Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje výhradně na zákazníka, který je spotřebitelem.

20.2 Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku prostřednictvím Hammock.co.uk, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoli nákladů, s výjimkou nákladů uvedených níže, pokud byl zákazník o nutnosti jejich vynaložení řádně informován v průběhu objednávkového procesu. Zákonné výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, které se mohou uplatnit, jsou uvedeny v bodě 20.8 níže.

20.3 Pokud zákazník učinil prohlášení o odstoupení od smlouvy před odesláním zakoupeného zboží, přestává být závazné.

20.4 Lhůta pro odstoupení od smlouvy o prodeji věci začíná běžet ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená osoba jiná než dopravce převezme věc (v případě prodeje více věcí převzetí poslední věci), a v případě ostatních smluv ode dne jejich uzavření.

20.5 Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy by měl Zákazník učinit Prodávajícímu příslušné prohlášení. Prohlášení postačí odeslat před uplynutím lhůty. Prohlášení lze zaslat mimo jiné na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek, e-mailem nebo poštou.

20.6 Prodávající potvrdí Zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.

20.7 Okamžikem odstoupení od smlouvy zanikají související vedlejší smlouvy uzavřené zákazníkem, pokud na jejich základě plnění poskytuje obchodník nebo třetí osoba na základě dohody s obchodníkem. 20.8 Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud jde o smlouvy uvedené v § 38 zákona o právech spotřebitelů, zejména, nikoli však výlučně, o smlouvy na:

20.8.1. poskytování služeb, pokud prodávající službu v plném rozsahu poskytl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po poskytnutí plnění prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

20.8.2. kdy předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná a je vyrobena podle specifikace zákazníka nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PRODEJI VĚCI

21.1. Prodávající do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí Zákazníkovi všechny platby, které Zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který Prodávající případně nabídl. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který Zákazník použil, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, který Zákazníkovi nevyvolá žádné náklady.

21.2 Prodávající může Zákazníkovi nabídnout, aby si zboží vyzvedl sám. Pokud Prodávající takovou nabídku Zákazníkovi neučinil:

21.2.1. Zákazník je povinen vrátit věc Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si věc vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat věc zpět před jejím uplynutím.

21.2.2 Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud neobdrží věc zpět nebo dokud zákazník nepředloží doklad o jejím vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

21.3 Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží (včetně nákladů na doručení Zboží Prodávajícímu) a odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

22.1 Pokud Zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy poté, co výslovně požádal, aby Prodávající zahájil poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Zákazník povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy, pokud bylo poskytnutí těchto služeb Prodávajícím úplatné.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A JEHO SOULAD SE SMLOUVOU A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

23.1 Na zboží nabízené v internetovém obchodě Hammock.pl se vztahuje záruka výrobce nebo distributora. Pokud je se zbožím dodán originální záruční list, záruční opravy provádějí autorizované servisy v tuzemsku nebo v zahraničí.

23.2 Před vyzvednutím zásilky od kurýra zkontrolujte, zda nebyl obal při přepravě poškozen. Zejména byste měli věnovat pozornost stavu pásků nalepených na zásilce. Pokud obal zásilky nese známky poškození nebo jsou pásky odtržené, je nutné zásilku za přítomnosti kurýra otevřít a případně sepsat škodní protokol a co nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem objasnění věci.

ZPĚTNÁ ADRESA

Ecom Grzegorz Kieł

ul. Zgrzebnioka 43A lok. 10

41-106 Siemianowice Śląskie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STÁHNOUT FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ VÝROBKU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Využijte rychlý a snadný způsob vrácení zboží prostřednictvím Furgonetka.co.uk

Chcete-li využít výhodu, klikněte ZDE